3 saker att tänka på när du tecknar Byggavtalet som utländsk entreprenör.

Ett av de vanligaste kollektivavtalen inom den svenska byggbranschen är”Byggavtalet”. Avtalet är mycket omfattande och bör klargöra för både arbetstagare och arbetsgivare alla de villkor som gäller i olika arbetsrelaterade situationer och hur de ska lösas. Verkligheten är dock den att en utländsk entreprenör måste hantera risker och krav som inte uttryckligen beskrivs i avtalet. Nedan följer tre exempel på sådana risker.

Byggavtalet är ett kollektivavtal på mer än 200 sidor som reglerar alla de arbetsvillkor som byggföretag och byggnadsarbetare måste följa. Byggavtalet tecknas mellan Byggnads och Byggföretagen. Avtalet kan ingås antingen av entreprenören på egen hand, ett s.k. ”hängavtal”, eller genom att bli medlem i Byggföretagen. När avtalet har undertecknats är entreprenören skyldig att följa villkoren i avtalet oavsett var i Sverige entreprenören bedriver verksamhet eller om beställaren kräver kollektivavtal eller inte.

Byggavtalet är mycket detaljerat och Byggnads förväntar sig att entreprenören sätter sig in i allt innehåll i avtalet och följer alla de regler som anges. Här är några exempel på omfattningen av detaljerna:

  • Olika minimilöner för lärlingar, yrkesarbetare och övriga arbetstagare.
  • Olika lönesatser ska betalas till arbetstagare som arbetar övertid eller på obekväma arbetstider (t.ex. om den officiella arbetstiden är 09.00-18.00 på vardagar men arbetet av någon anledning utförs 11.00-20.00, måste arbetstimmar efter 18.00 kompenseras med ett 40-procentigt OB-tillägg).
  • Olika reseersättningar för daglig pendling till arbetet beroende på transportsätt: egen bil, tjänstebil, samåkning, kollektivtrafik.

Avtalsstrukturen bygger på antagandet att entreprenören huvudsakligen är verksam inom ett enda geografiskt område och att företagets arbetstagare bor i samma område där det mesta av arbetet utförs. Utländska företag begränsar sig dock ofta inte till ett enda område utan arbetar överallt i Sverige. Detta är en av de utländska företagens konkurrensfördelar: en utländsk arbetstagare bryr sig inte om var han arbetar utomlands, han är fortfarande utomlands. Detta innebär att en utländsk entreprenör måste beakta följande risker.

1: Du kan vara skyldig att betala traktamente utöver lönen.

Eftersom Byggavtalet förutsätter att entreprenören huvudsakligen är verksam inom ett enda geografiskt område, måste arbetstagarna få obligatoriskt dagtraktamente när de skickas till arbete utanför det ursprungligen fastställda geografiska arbetsområdet (70+ km).

Eftersom anställda i utländska byggbolag i allmänhet inte är bosatta i Sverige och kan arbeta på flera olika byggarbetsplatser belägna i olika geografiska områden, finns det en mycket stor risk att bolaget kommer att ålägga sig att betala traktamente till de anställda. Skatteverket och Byggnads kriterier för vad som utgör en tjänsteresa och skyldigheten att betala traktemente är skiljer sig åt något, men den skillnaden är mycket betydelsefull. Enligt Skatteverkets regler är företaget inte skyldigt att betala traktemente till arbetstagare på tjänsteresa. Arbetstagaren kan istället dra av sina extra kostnader i sin inkomstdeklaration. Byggavtalet däremot gör det obligatoriskt att betala den anställde skattefritt dagstraktemente på 290 SEK per dag när denne befinner sig på tjänsteresa, eller förrättningsort som det också kallas. Detta kan öka de totala kostnaderna avsevärt.

Vad som gör detta ännu farligare är att enligt Byggavtalets regler är utgångspunkten för det fasta tjänstestället inte ett kontor eller en byggarbetsplats, utan istället den anställdes hemadress. Utländska arbetstagare har vanligtvis sina bostäder belägna utanför Sverige, dvs. 70+ km från de svenska arbetsplatserna. Detta innebär att Byggnads kan tolka arbete på vilken arbetsplats som helst i hela Sverige som en förrättningsort. Lyckligtvis finns det en särskild regel i avtalet (Byggavtalet §6, 3.8) som gör det möjligt att fastställa den tillfälliga bostaden som den anställdes hemadress i anställningsavtalet. Detta kan endast göras en gång, dvs. när anställningsavtalet upprättas. Detta möjliggör för en utländsk entreprenör att arbeta i åtminstone ett område utan att vara skyldig att betala dagtraktamente, men så snart arbetstagarna behöver skickas till en annan plats som ligger mer än 70 km från den tillfälliga bostaden, träder skyldigheten att betala traktamente i kraft igen.

2: Du måste ta hänsyn till vilka konsekvenserna kan bli om lönen beräknas i en valuta, men de anställda vill få betalt i en annan valuta.

För utländska byggföretag är det mycket vanligt att arbetstagarna vill ha betalt i sitt hemlands valuta. Byggavtalet fastställer dock lönerna i SEK och kräver att arbetsgivarna också ska hantera lönerna i SEK. Detta skapar en situation där den anställde kan vara missnöjd eftersom han eller hon varje månad får ett växlande belopp i nettolön på grund av den fluktuerande valutakursen. Det andra alternativet, att garantera den anställde en fast lön i hemlandets valuta, kan få Byggnads handläggare att höja på ögonbrynen om de får in lönerapporter för några månader där den anställdes lön i SEK understiger den minimilön som avtalats med facket.

Den anställde arbetade lika mycket under ”månad 2” som under ”månad 1” men fick 85,77 EUR mindre i lön. Om de exakta villkoren för lönen inte anges i anställningsavtalet kan det leda till en tvist och skada anställningsförhållandet mellan den anställde och företaget.

Det andra alternativet är inte bättre. Om arbetsgivaren istället väljer att beräkna lönen i EUR, vilket garanterar den anställde en fast nettolön, kommer detta att påverka beräkningen av lönen i SEK och redovisningen av lönestatistik. Arbetsgivaren är nämligen skyldig att redovisa lönestatistik till Byggnads över utbetalda ersättningar. Byggnads fastställer den minimilön som ett företags anställda ska erhålla. Statistiken ska bland annat innehålla antal arbetade timmar och bruttolön i SEK. Om bruttolönenivån ligger nära den avtalade lägstanivån kan det finnas situationer där den redovisade bruttolönen vissa månader är lägre än den lägstanivå som avtalats med Byggnads. I så fall kan Byggnads komma att kontakta dig och be om en förklaring. Det ligger i entreprenörens intresse att uppträda så korrekt som möjligt så att den årliga granskningen går smidigt och varje situation som hissar röda flaggor för Byggnads kan skada det intryck som Byggnads har av företaget.

Som ni kan se får Byggnads en statistikrapport ”Månad 2” där varje anställd har fått 3 SEK mindre per timme än den lägstanivå som avtalats med Byggnads. Eftersom deras lönestatistikprogram (LÖSEN) är automatiserat får de omedelbart ett meddelande om att detta företag betalar mindre än det överenskomna beloppet. Detta kan skapa en situation där någon form av efterföljande obehagligt scenario utlöses.

  • Byggnads kommer omedelbart att kontakta dig och begära ett förtydligande.
  • Byggnads kommer i nuläget inte att göra något annat än att använda statistiken i sin årliga granskning som ett bevis på att företaget inte följer reglerna.
  • Byggnads agerar utan att informera företaget och kommer till exempel till arbetsplatsen och stänger ner den, informerar huvudentreprenören om att deras underleverantör (du) inte betalar tillräckligt höga löner, svartlistar dig hos leverantörer eller vidtar andra åtgärder som är skadliga för företaget.

3: Du måste ta hänsyn till att olika lönesatser gäller i olika delar av Sverige.

Den proaktive entreprenören gör sin hemläxa inför inträdet på den svenska byggbranschen och studerar Byggavtalet. Där kan man flera gånger se begreppet ”grundlön”, som för närvarande är 188,5 SEK/h. Det är logiskt att anta att med ”grundlön” menas minimilön under normala arbetsförhållanden. Tyvärr är det inte så enkelt. Med ”grundlön” avses den lön som en arbetstagare måste garanteras i situationer där arbetsgivaren inte kan garantera arbetstagaren arbete. Sådana lägen kan uppstå p.g.a. arbetsbrist, driftstörningar eller otjänligt väder. På samma sätt måste grundlönen också betalas ut när en arbetstagare kallas till en arbetsplats men inte kan utföra sitt arbete, till exempel när han väntar på att en elektriker ska komma och förbereda hans del för nästa moment.

Den faktiska ”minimilön” som entreprenören skall betala överenskommes med Byggnads i samband med avtalets undertecknande. Lönen beror på det geografiska område där byggnationen äger rum och arbetarnas yrke. I genomsnitt tjänar plattsättare mer än ställningsbyggare och Stockholm är ett dyrare område än Sundsvall. Dessutom bör man komma ihåg att Byggnads har delat in Sverige i 11 regioner och att om byggarbetsplatserna är belägna i olika regioner kräver varje region separata löneförhandlingar med det Byggnads-kontor som hanterar den regionen.

Jag rekommenderar starkt att innan du accepterar ett projekt samstämmer med Byggnads vad den genomsnittliga lönen är i det område där projektet är beläget och använder denna siffra i dina beräkningar, eftersom den verkliga genomsnittliga timlönen lätt kan vara 30-50 SEK högre än ”grundlönen” på 188,5 SEK.

Att teckna Byggavtalet som medlem i Byggföretagen löser detta problem, men det är en långdragen process att ansluta sig till dem. Du får räkna med att behöva vara aktiv i branschen i minst ett år innan du kan bli medlem.

Vad ska man göra härnäst?

Att bekanta sig med innehållet i kollektivavtal är avgörande om du vill verka i Sverige på lång sikt och bygga goda relationer med dina kunder och fackföreningar. Tänk dock på att kunder och fackföreningar inte är dina vänner, och det händer ganska ofta att kunder använder brott mot reglerna i kollektivavtalet som en ursäkt för att inte betala för utfört arbete. Därför måste du vara mycket medveten om dina skyldigheter, dina rättigheter och den ”standardpraxis” som gäller.

Många kollektivavtal finns översatta till engelska, vilket gör att företaget kan bekanta sig med innehållet i avtalet och förbereda sig. Dock är många av begreppen och rutinerna svåra att förstå om man aldrig har arbetat i Sverige tidigare, och det tar mycket tid att utbilda sig. I detta fall kan du istället välja att arbeta med en expert som redan är bekant med dessa frågor och har hjälpt många företag att framgångsrikt starta och navigera projekt i Sverige till slutförande.

Du är välkommen att beskriva din nuvarande situation och tillsammans kommer vi att hitta ett sätt att ta nästa steg mot att smidigt etablera sig i den svenska byggbranschen. Den första konsultationen är alltid kostnadsfri.

Similar Posts